Disclaimer

Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door.

U mag het instructieboekje voor Suzuki-product(en) (“Product(en)”) dat we aanbieden op deze website (“Instructieboekje”) alleen gebruiken als u de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassing

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw gebruik met betrekking tot het Instructieboekje. Door op de onderstaande knop te klikken, wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard. Wij kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen.

2. Reikwijdte van de voorwaarden

Wij kunnen, op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, onze service met betrekking tot het verstrekken van Instructieboekjes onderbreken, stopzetten, annuleren of wijzigen. De inhoud van het Instructieboekje kan van tijd tot tijd worden herzien of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving volgens de wijziging van de specificatie van het desbetreffende Product of om welke reden dan ook. Lees het Instructieboekje aandachtig door, in het bijzonder als u het Product gebruikt. Dit geldt ook oor eventueel aanvullend materiaal en/of errata voor het desbetreffende Product.

3. Verbod

Het is verboden om het Instructieboekje te gebruiken op een van de volgende manieren: - elk gebruik dat mogelijk in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden; - elk gebruik dat mogelijk van toepassing zijnde wetgeving en/of regelgeving schendt; - elk gebruik dat SUZUKI MOTOR CORPORATION, een derde partij en/of Producten kan belasteren, smaden of valselijk kan beschuldigen; - elk gebruik met het oog op het verkopen of publiceren van een Instructieboekje of het leveren van diensten met betrekking tot het Instructieboekje voor een derde partij; - het maken van kopieën van, het wijzigen van of het publiceren of verkopen van Instructieboekjes zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij toegestaan door toepasselijke wetgeving en/of regelgeving; of - alle andere manieren die redelijkerwijs door ons als ongepast worden beschouwd.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot het Instructieboekje behoren uitsluitend toe aan ons, SUZUKI MOTOR CORPORATION en/of de fabrikant(en) van de Producten. Het gebruik van het Instructieboekje onder deze Gebruiksvoorwaarden mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige toestemming voor het gebruik van dergelijk auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht en ander recht, behalve voor dergelijk gebruik toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. In het geval dat een geschil is voortgekomen uit enig gebruik met betrekking tot het Instructieboekje tussen u en een derde partij, bent u als enige verantwoordelijk voor het beslechten van een dergelijk geschil en zult u ons, SUZUKI MOTOR CORPORATION, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, fabrikant(en) van Producten, distributeurs en dealers van Producten, vrijwaren en schadeloosstellen, van en voor alle kosten, schade en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, gerechtskosten, advocatenhonoraria en kosten van getuige-deskundigen) die voortvloeien uit een dergelijk geschil.

5. Disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor de volgende zaken; - niet alle Instructieboekjes voor onze Producten zullen op deze website worden aangeboden; - het aanvullend materiaal voor Instructieboekjes, errata daarvan en Instructieboekjes voor navigatie, audio of andere services met betrekking tot Producten worden niet aangeboden op deze website; - de inhoud van de Instructieboekjes is gebaseerd op de relevante wet- en regelgeving wanneer de Producten met betrekking tot dergelijke Instructieboekjes voor het eerst op de markt zijn gebracht. De inhoud van de Instructieboekjes is daarom mogelijk niet in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving; - alle schade, kosten of uitgaven die door u en/of een derde partij zijn gemaakt met betrekking tot het gebruik van het Instructieboekje; - enige schade, kosten of uitgaven die door u en/of een derde partij zijn gemaakt met betrekking tot het niet beschikbaar zijn van het Instructieboekje.

6. Scheidbaarheid

Elk onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden is scheidbaar, en illegale en/of ongeldige delen hiervan zijn niet van invloed op de andere delen hiervan.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing, behalve op de verwijzingsregels. Elke juridische actie of procedure tussen u en ons met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van Instructieboekjes zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, en u zult uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk instemmen met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbank.