Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

 

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder B.V. NIMAG, onderdeel van Louwman Group, hierna te noemen: B.V. NIMAG.

 

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

1.         De verantwoordelijke

2.         Doel: bescherming van persoonsgegevens

3.         Wat zijn persoonsgegevens

4.         Welke persoonsgegevens verwerkt B.V. NIMAG van u

5.         Waarvoor gebruikt B.V. NIMAG uw persoonsgegevens

6.         Beveiliging en verwerkers

7.         Uw rechten en contact

 

1.      De verantwoordelijke

B.V. NIMAG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. B.V. NIMAG streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens ziet B.V. NIMAG als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van zijn dienstverlening. In deze Privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe B.V. NIMAG met uw persoonsgegevens omgaat.

 

2.      Doel: bescherming van persoonsgegevens

B.V. NIMAG respecteert de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten. Bij de uitvoering van zijn activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor B.V. NIMAG dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. B.V. NIMAG stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. B.V. NIMAG heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zal B.V. NIMAG deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komen.

 

3.      Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van B.V. NIMAG, heeft B.V. NIMAG uw persoonsgegevens nodig.

 

4.      Welke persoonsgegevens verwerkt B.V. NIMAG van u?

B.V. NIMAG wil u graag goed van dienst zijn, zoals u van B.V. NIMAG gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van de diensten van B.V. NIMAG, heeft B.V. NIMAG uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij B.V. NIMAG afneemt, kan B.V. NIMAG onder meer om de volgende persoonsgegevens van u vragen:


 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Gebruikslogs
 • IP-adres
 • Taal

 

De persoonsgegevens die u opgeeft, zal B.V. NIMAG alleen gebruiken voor die doeleinden die B.V. NIMAG vooraf aan u heeft gecommuniceerd. Verderop in deze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

 

Daarnaast kan B.V. NIMAG in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u de volgende gegevens verwerken:

 

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst;
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car.

 

5.      Waarvoor gebruikt B.V. NIMAG uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden

Graag blijft B.V. NIMAG eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u aan B.V. NIMAG hebt verstrekt om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van B.V. NIMAG, zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. B.V. NIMAG zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Group.

 

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 

 • uitvoering van een overeenkomst met u;
 • gerechtvaardigd belang van B.V. NIMAG of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer;
 • toestemming van u;
 • een wettelijke verplichting; of
 • vervulling van een taak van algemeen belang.

 

B.V. NIMAG licht het bovenstaande hieronder graag nog toe.

 

Als importeur en distributeur levert B.V. NIMAG producten en diensten op het gebied van import en distributie van auto’s, motorfietsen, All Terrain Vehicles en buitenboordmotoren van het Japanse kwaliteitsmerk Suzuki. B.V. NIMAG is daarnaast importeur van Nimarine-rubberboten, Haswing elektrische buitenboordmotoren en het verzorgt de distributie van de nieuwe TomTom Rider als partner van TomTom voor de Nederlandse motormarkt.

 

B.V. NIMAG verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens die u aan B.V. NIMAG hebt toevertrouwd om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Bij het afsluiten van een product, het afnemen van een dienst of wanneer u contact hebt met B.V. NIMAG, legt B.V. NIMAG persoonsgegevens vast. B.V. NIMAG verwerkt deze persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van zijn dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

 

Voorkomen van fraude en misbruik – Helaas worden bedrijven, zo ook B.V. NIMAG, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn B.V. NIMAG en zijn klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

 

Delen met derden – Voor een aantal diensten maakt B.V. NIMAG gebruik van externe partijen die ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of de dienst. Om die reden worden uw persoonsgegevens met deze derde partij gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Louwman Group, dan wel derde partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maakt B.V. NIMAG met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

 

Indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, kan B.V. NIMAG uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen Louwman Group (zie www.louwmangroup.nl), waaronder: Toyota Nederland, Lexus Nederland, Alcredis Finance, Louwman Retail, Louwman Exclusive Cars, Van Dorst Automotive, Blauwendaal, Rüttchen Automotive, Auto.nl en het Louwman Museum. Deze bedrijven kunnen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u hier niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken.

 

Verbetering van de dienstverlening – B.V. NIMAG gebruikt uw persoonsgegevens die B.V. NIMAG met behulp van zijn diensten verzamelt om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

 

Verbetering website en applicaties – Om de website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt B.V. NIMAG (persoons)gegevens bij over het gebruik van zijn website met behulp van cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Het doel van B.V. NIMAG is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

 

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kan B.V. NIMAG delen met derde partijen die voor B.V. NIMAG analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst, verwijst B.V. NIMAG u naar de Cookieverklaring.

 

Relatiebeheer en marketing – B.V. NIMAG verwerkt persoonsgegevens voor relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan de webpagina’s van B.V. NIMAG kan B.V. NIMAG u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

 

Wettelijke verplichtingen – De mogelijkheid bestaat dat B.V. NIMAG genoodzaakt is om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

 

Bewaartermijn – B.V. NIMAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op B.V. NIMAG rust om persoonsgegevens langer te bewaren. B.V. NIMAG heeft uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die B.V. NIMAG hanteert in het bewaren van uw persoonsgegevens. Het basisprincipe is dat B.V. NIMAG uw persoonsgegevens alleen bewaart zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zal B.V. NIMAG uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

 

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen kan B.V. NIMAG de van u verzamelde gegevens bewaren zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna, teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen, na beëindiging van het contract.

 

Gegevens die naar de mening van B.V. NIMAG nodig zijn om vorderingen tegen B.V. NIMAG te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, B.V. NIMAG of derden te voorkomen, kunnen door B.V. NIMAG worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

 

6.      Beveiliging en verwerkers

B.V. NIMAG beveiligt uw persoonsgegevens die bij B.V. NIMAG worden opgeslagen. B.V. NIMAG doet er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. B.V. NIMAG heeft hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat producten en diensten van B.V. NIMAG zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van B.V. NIMAG hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie.

 

B.V. NIMAG maakt afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die B.V. NIMAG bij een externe partij laat verwerken. Als B.V. NIMAG voor zijn diensten een externe partij inschakelt die voor B.V. NIMAG persoonsgegevens verwerkt, dan zorgt B.V. NIMAG ervoor dat deze partij ook aan de beveiligingseisen van B.V. NIMAG voldoet. Dit doet B.V. NIMAG door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’, waarin B.V. NIMAG onder meer afspraken vastlegt over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

 

7.      Uw rechten en contact

U hebt het recht om de persoonsgegevens die B.V. NIMAG van u verwerkt in te zien. Daarnaast hebt u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder hebt u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens door B.V. NIMAG daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Deze laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

 

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, neem dan contact op met B.V. NIMAG. Als u vragen hebt over de manier waarop B.V. NIMAG met uw persoonsgegevens omgaat, of als u één van uw privacyrechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met B.V. NIMAG. Indien B.V. NIMAG niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, dan kan B.V. NIMAG u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. B.V. NIMAG schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.


B.V. NIMAG heeft zijn Privacyverklaring op 22 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. B.V. NIMAG behoudt zich het recht voor zijn privacybeleid aan te passen. B.V. NIMAG adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in het privacybeleid zal B.V. NIMAG u informeren.